تبلیغات

كد آهنگ

كد موسیقی

خاطرات سوخته - ۱۹۰- راه بی پایان
راه بی پایان

راه بی پایانِ ما داره به پایان می رسه

جاده داره تموم می شه به آخره راه می رسه

کوچه ی عشقِ منو تو داره به بن بست می رسه

راهمون جدا می شه به آخره خط می رسه

.

.

.

راه بی پایانِ ما داره به پایان می رسه

جاده داره تموم می شه به آخره راه می رسه

کوچه ی عشقِ منو تو داره به بن بست می رسه

راهمون جدا می شه به آخره خط می رسه...